تازه ترين اخبار
1399/12/29 جمعه
راه اندازي سامانه جديد آموزش الكترونيكي استان يزد

.

<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"B Esfehan"">قابل توجه كليه دانشجويان:</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">به استحضار می‌رساند از تاريخ شنبه نهم اسفندماه كلاسها در </span></span></span><strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif"">سامانه مدیریت یادگیری و آزمون های آنلاین استان يزد </span></span></strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">برگزار مي گردد. قابل ذكر است روش ورود به كلاسها از طريق اين سامانه مي باشد پس از وارد شدن به كلاسها محيط برگزاري همان نرم افزار ادوبي كانكت مي باشد و بايد نرم افزارهاي مورد نياز را بر روي تلفن همراه و يا سيستم خود نصب نموده باشيد نرم افزارهاي مورد نياز مانند ادوبي كانكت، صفحه كليد فارسي، فلش پلير و ... از صفحه اصلي اين سامانه قابل دريافت مي باشد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span> <ul> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">آدرس سامانه  </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="letter-spacing:-.2pt">https://lms.yazd.pnu.ac.ir</span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">راهنماهای مورد نیاز سامانه در </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="letter-spacing:-.2pt"><a href="http://reline.ir/lmshelp.html" style="color:blue; text-decoration:underline">http://reline.ir/lmshelp.html</a></span></span> <span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">قرار دارد. فيلمهاي موجود در گروه دانشجويان را مشاهده نماييد.</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">نام کاربری دانشجویان شماره دانشجویی و رمز</span></span></span> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">aA </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">+</span></span> <span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">کدملی. بدين صورت كه اول بايد كد ملي را تايپ نماييد، بعد </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">a</span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt"> و سپس </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">A</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">  را اضافه نماييد. (به طور مثال اگر کدملی 1111111111 باشد ، رمز عبور اولیه </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">aA</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">1111111111  خواهد بود)</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; text-align:justify; margin-top:2px; margin-bottom:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:18.75pt"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:Symbol"></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">نام کاربری و رمز را حتما با حروف انگلیسی وارد کنید (صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد)</span></span><span dir="LTR" style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; text-align:justify; margin-top:2px; margin-bottom:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:18.75pt"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:Symbol"><span style="color:red"></span></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="color:red"><span style="letter-spacing:-.2pt">پس از اولین ورود به سامانه الزاماً بايد نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید.</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; text-align:justify; margin-top:2px; margin-bottom:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:18.75pt"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:Symbol"></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">رمز عبور جدید باید حداقل 8 کاراکتر و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی (اجباری) ، اعداد (اجباری) و علامت ها (اختیاری) باشد.</span></span><span dir="LTR" style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; text-align:justify; margin-top:2px; margin-bottom:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:18.75pt"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:Symbol"></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">دانشجويان اتباع و افرادي كه كد ملي آنها در سيستم گلستان ثبت نشده است به جاي كد ملي ده تا يك (1111111111) وارد نمايند.</span></span><span dir="LTR" style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; text-align:justify; margin-top:2px; margin-bottom:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:18.75pt"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:Symbol"></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">در اولين ورود پس از تغيير رمز با كليك بر روي آيكون آدمك در بالاي صفحه اصلي سمت چپ، وارد پروفايل خود شده و اطلاعات خود را كنترل نماييد و در صورت مغايرت اصلاح نماييد</span></span><span dir="LTR" style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt">.</span></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt"> اين اطلاعات از گلستان اخذ شده است در صورت مغايرت علاوه بر اصلاح در اين سامانه بايد به كارشناس خود نيز اطلاع دهيد كه در گلستان اصلاح نمايد.</span></span><span dir="LTR" style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; text-align:justify; margin-top:2px; margin-bottom:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:18.75pt"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:Symbol"></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">در صورتي كه ابتداي كد ملي شما صفر باشد نبايد آن را وارد نماييد.</span></span><span dir="LTR" style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; text-align:justify; margin-top:2px; margin-bottom:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:18.75pt"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:Symbol"></span><span lang="FA" style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">در صورتي كه در اولين ورود  با پيغام رمز اشتباه است رو به رو شديد كد ملي ثبت شده به نام خود را در سيستم گلستان كنترل نماييد.</span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"><span style="color:red"></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="color:red"><span style="letter-spacing:-.2pt">تا زماني كه امكان بازيابي رمز عبور توسط خود دانشجو فراهم شود در صورت فراموشي رمز عبور بايد با آموزش مركز خود تماس بگيريد.</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="color:red"><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">بهتر است از مرورگرهاي فايرفاكس و گوگل كروم استفاده نماييد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">لينكهاي قبلي كه در برنامه هاي كلاسي به ازاي هر درس در اختيار دانشجويان قرار مي گرفت غيرفعال است و برگزاري كلاسها فقط از طريق همين سامانه خواهد بود.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">در خصوص برگزاري امتحانات در اين سامانه جزئيات متعاقباً اعلام خواهد شد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="margin-right:73px; margin-bottom:16px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:Symbol"></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt">كلاسهاي دروس منطقه 6 طبق روال قبل و از سامانه ريلاين اصفهان به آدرس </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"><a href="http://lms.isfahan.pnu.ac.ir" style="color:blue; text-decoration:underline"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="letter-spacing:0pt"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">http://lms.isfahan.pnu.ac.ir</span></span></span></span></span></a></span></span></span> <span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="letter-spacing:-.2pt"> برگزار مي گردد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"IranNastaliq","serif""><span style="letter-spacing:-.2pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ul>

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر