اطلاعيه هاي آموزشي
1399/5/7 سه‌شنبه
**مهم** اطلاعیه مهم انتخاب واحد ترم تابستان 99 و لینک کلاسها ** مهم**

.

**مهم** اطلاعیه مهم انتخاب واحد ترم تابستان 99 و لینک کلاسها ** مهم**
لینک رشته های مرکز مهریز به همراه مرکز یا واحد ارائه دهنده دروس ترم تابستان
کد رشته مقطع نام رشته تحصيلي واحد یا مرکز ارائه کننده درس
122063 كارشناسي الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي مرکز کاشان
122040 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي-علوم قرآن و حديث مرکز کاشان
121638 كارشناسي ارشد آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)گرايش تغييرات آب وهوايي(اقليمي) مرکز آران و بیدگل
121671 كارشناسي ارشد آب وهواشناسي گرايش تغيير اقليم مرکز آران و بیدگل
121149 كارشناسي ارشد آموزش وبهسازي منابع انساني مرکز شهرضا
122222 كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و تعاون مرکز آران و بیدگل
121532 كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي مرکز شهرضا
121410 كارشناسي حسابدا ري مرکز شاهین شهر
121413 كارشناسي حسابداري مرکز شاهین شهر
122310 كارشناسي حقوق مرکز کاشان
121173 كارشناسي راهنمايي و مشاوره مرکز شهرضا
121728 كارشناسي روانشناسي مرکز شهرضا
121723 كارشناسي روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي مرکز شهرضا
111170 كارشناسي ارشد رياضي محض (جبر) واحد خوراسگان
121230 كارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني مرکز نطنز
121320 كارشناسي زبان و ادبيات فارسي مرکز نطنز
121340 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي مرکز نطنز
121347 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي مرکز نطنز
122510 كارشناسي زبان وادبيات انگليسي مرکز نطنز
122259 كارشناسي علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه) مرکز آران و بیدگل
122230 كارشناسي علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) مرکز آران و بیدگل
122113 كارشناسي علوم اقتصادي (نظري ) مرکز شاهین شهر
121130 كارشناسي علوم تربيتي مرکز شهرضا
121171 كارشناسي علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني مرکز شهرضا
121172 كارشناسي علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي مرکز شهرضا
123111 كارشناسي علوم سياسي مرکز آران و بیدگل
122018 كارشناسي علوم قرآن و حديث مرکز کاشان
122031 كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث مرکز کاشان
111910 كارشناسي علوم كامپيوتر واحد خوراسگان
121515 كارشناسي علوم ورزشي مرکز شهرضا
121540 كارشناسي علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش مرکز شهرضا
111349 كارشناسي ارشد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال واحد خوراسگان
121210 كارشناسي مترجمي زبان انگليسي مرکز نطنز
121820 كارشناسي مديريت بازرگاني مرکز شاهین شهر
123511 كارشناسي مديريت بازرگاني مرکز شاهین شهر
123911 كارشناسي مديريت جهانگردي مرکز شاهین شهر
121810 كارشناسي مديريت دولتي مرکز شاهین شهر
121851 كارشناسي ارشد مديريت دولتي-مديريت تحول مرکز شاهین شهر
121861 كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي مرکز شاهین شهر
121837 كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني مرکز شاهین شهر
121862 كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي مرکز شاهین شهر
121860 كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي مرکز شاهین شهر
121863 كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي مرکز شاهین شهر
121864 كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني مرکز شاهین شهر
121882 كارشناسي ارشد مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي مرکز شاهین شهر
121845 كارشناسي مديريت صنعتي مرکز شاهین شهر
123811 كارشناسي مديريت صنعتي مرکز شاهین شهر
121875 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش استراتژي مرکز شاهین شهر
121888 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش انرژي مرکز شاهین شهر
121876 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي مرکز شاهین شهر
121879 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني مرکز شاهین شهر
121878 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات مرکز شاهین شهر
121884 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش عمليات زنجيره تامين مرکز شاهین شهر
121885 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش فناوري مرکز شاهین شهر
121877 كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش مالي مرکز شاهین شهر
121859 كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني-مديريت منابع انساني اسلامي مرکز شاهین شهر
121717 كارشناسي مشاوره مرکز شهرضا
131412 كارشناسي مهندسي صنايع مرکز اصفهان
151112 كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات مرکز اصفهان
132217 كارشناسي مهندسي كامپيوتر مرکز اصفهان
151113 كارشناسي مهندسي كامپيوتر- نرم افزار مرکز اصفهان
122041 كارشناسي ارشد نهج البلاغه گرايش اصول دين ومعارف علوي مرکز کاشان
فايلها

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر